Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 14 marca 2020 r

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej powiązanej z niniejszą Polityką prywatności („Usługi”) udostępnianej przez Fundację Medsos.pl lub jej podmioty stowarzyszone („Medsos.pl”, „my”, „nas” lub „ nasz”).

WAŻNA UWAGA: Niniejsza Polityka prywatności dotyczy indywidualnie identyfikowalnych informacji, które przekazujesz nam w celu uzyskania opieki medycznej za pośrednictwem Usług (takie informacje nazywane są również „Chronionymi informacjami zdrowotnymi” lub „PHI”), które podlegają naszemu zdrowiu Zawiadomienie o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie dotyczące praktyk w zakresie ochrony prywatności („obwieszczenie HIPAA”) oraz informacje, które nie są PHI. Zawiadomienie HIPAA opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje PHI, a także opisuje twoje prawa w odniesieniu do twojego PHI. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia zawiadomienie HIPAA dotyczące PHI. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą polityką prywatności a zawiadomieniem HIPAA, obowiązywać będzie obwieszczenie HIPAA. Zawiadomienie HIPAA nie ma zastosowania do informacji, które nie są PHI.
Zawiadomienie o ochronie prywatności Medsos.pl jest oddzielnym dokumentem, który określa, w jaki sposób informacje medyczne o Tobie mogą być wykorzystywane i ujawniane przez Medsos.pl.

I. Gromadzenie informacji

Podczas korzystania z Usługi możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:
Informacje przekazywane nam bezpośrednio. W przypadku niektórych Usług lub działań, takich jak rejestracja w Usłudze, subskrypcja naszych alertów lub bezpośredni kontakt z nami, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z następujących rodzajów informacji:
• Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres;
• Nazwa użytkownika i hasło;
• Informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej, data ważności i kod bezpieczeństwa karty kredytowej;
• Osobiste informacje zdrowotne, w tym informacje na temat diagnozy, wcześniejszych zabiegów, ogólnego stanu zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego;
• recenzje lekarza; i
• Wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz.

Możemy łączyć takie informacje z informacjami, które już posiadamy na Twój temat.
Informacje zbierane automatycznie. Możemy zbierać pewne informacje automatycznie podczas korzystania z naszych Usług, takie jak adres IP komputera, identyfikatory urządzeń i reklam, typ przeglądarki, system operacyjny, dostawca usług internetowych, strony, które odwiedzasz przed i po korzystaniu z Usług, data i godzina wizyty, informacje o klikniętych linkach i stronach wyświetlanych w ramach Usług oraz inne standardowe informacje dziennika serwera. Możemy również zbierać pewne informacje o lokalizacji podczas korzystania z naszych Usług, takie jak sygnał GPS urządzenia mobilnego lub informacje o pobliskich punktach dostępu WiFi i wieżach komórkowych.

Możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe, lokalne obiekty udostępnione i podobne technologie do automatycznego zbierania tych informacji. Pliki cookie to małe kawałki informacji przechowywane przez przeglądarkę internetową komputera. Znaczniki pikseli to bardzo małe obrazy lub małe fragmenty danych osadzone w obrazach, znane również jako „sygnały nawigacyjne” lub „wyraźne pliki GIF”, które mogą rozpoznawać pliki cookie, godzinę i datę wyświetlenia strony, opis strony, na której piksel tag jest umieszczony i podobne informacje z komputera lub urządzenia. Lokalne obiekty udostępnione (czasami określane jako „pliki cookie Flash”) są podobne do standardowych plików cookie, z tym że mogą być większe i są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne przez odtwarzacz multimediów Adobe Flash. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i podobnych technologii.

Możemy również zbierać dane techniczne w celu rozwiązywania problemów technicznych i ulepszania naszych Usług. Ustawienia urządzenia lub przeglądarki mogą pozwolić na kontrolę zbierania tych danych technicznych. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas lub dowolną stronę działającą w naszym imieniu tych danych technicznych.
Informacje z usług stron trzecich. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z reklamy na stronie internetowej, aplikacji lub innej usłudze innej firmy („Usługa strony trzeciej”), możemy otrzymać informacje od właściciela Usługi Zewnętrznej związane z Tobą lub tą reklamą.
Informacje, które uzyskujemy od Twoich dostawców usług medycznych i innych źródeł. W związku z Usługami, które obejmują leczenie medyczne, możemy zbierać akta medyczne od dawnych, obecnych i przyszłych pracowników służby zdrowia. Może to obejmować informacje na temat diagnozy, wcześniejszych zabiegów, ogólnego stanu zdrowia, wyników badań laboratoryjnych i patologicznych, raportów, historii społecznych, historii choroby w rodzinie oraz zapisów dotyczących rozmów telefonicznych i e-maili związanych z chorobą.

Możemy również otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł, w tym za pośrednictwem usług i organizacji stron trzecich. Możemy połączyć nasze dane z pierwszej ręki, takie jak adres e-mail lub nazwę, z danymi innych firm z innych źródeł i użyć tego do skontaktowania się z Tobą (np. Za pośrednictwem poczty bezpośredniej). Na przykład, jeśli uzyskasz dostęp do usług stron trzecich, takich jak Facebook, Google lub Twitter, za pośrednictwem Usług, aby zalogować się do Usług lub udostępnić informacje o swoich doświadczeniach Usługi z innymi, możemy zbierać informacje z tych usług stron trzecich.

II. Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystać informacje, które zbieramy online, do:
• Zapewnienie i ulepszenie Usług;
• Skontaktować się z Tobą;
• Spełniaj prośby o produkty, usługi i informacje;
• Wyślij do nas informacje na temat dodatkowych usług klinicznych lub ogólnego dobrego samopoczucia od nas lub w imieniu naszych oddziałów;
• Analizuj wykorzystanie Usług i danych użytkownika, aby zrozumieć i ulepszyć Usługi;
• Przeprowadzaj badania wykorzystując swoje informacje, które mogą podlegać odrębnej pisemnej autoryzacji;
• Zapobiegać potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom i innym zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania; i
• W przypadku jakichkolwiek innych celów ujawnionych użytkownikowi w momencie zbierania przez nas informacji lub na podstawie Twojej zgody.

III. Udostępnianie informacji

Zobowiązujemy się do zachowania Twojego zaufania i chcemy, abyś zrozumiał, kiedy iz kim możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje.
• Autoryzowani dostawcy zewnętrzni i dostawcy usług. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu specjalistycznych usług, w tym fakturowania, przetwarzania płatności, udzielania porad medycznych dotyczących usług telemedycznych, zarządzania i hostingu usług telemedycznych, obsługi klienta, wdrażania poczty e-mail, analiz biznesowych, marketingu (w tym między innymi reklama, atrybucja, głębokie linkowanie, poczta bezpośrednia, marketing mobilny, optymalizacja i retargetowanie) reklama, monitorowanie wydajności, hosting i przetwarzanie danych. Tacy zewnętrzni dostawcy i dostawcy usług nie mogą wykorzystywać Twoich informacji do celów innych niż związane z usługami, które nam dostarczają.
• Oddziały korporacyjne. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym oddziałom.
• Cele prawne. Możemy ujawniać informacje, aby odpowiadać na wezwania, nakazy sądowe, procesy prawne, żądania organów ścigania, roszczenia prawne lub dochodzenia rządowe, a także chronić i bronić praw, interesów, zdrowia, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Medsos.pl, naszych oddziałów, pacjentów , użytkowników lub opinii publicznej.
• Transfery biznesowe. HIPAA zezwala organizacjom na transfer PHI w pewnych okolicznościach. Możemy przekazać dane użytkownika w ramach przeniesienia aktywów organizacji, połączenia lub konsolidacji lub w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa, jeśli takie przekazanie jest dopuszczalne na podstawie zawiadomienia HIPAA i HIPAA.
• Chronione informacje zdrowotne. Możemy przekazać Twoje PHI zgodnie z opisem w zawiadomieniu HIPAA i zezwolić na to w ramach HIPAA.
• Za Twoją zgodą lub w twoim kierunku. Możemy udostępniać informacje do innych celów ujawnionych w momencie gromadzenia informacji lub zgodnie z Twoją zgodą lub kierunkiem.

IV. Bezpieczeństwo

Używamy środków w celu ochrony Chronionych Informacji Zdrowotnych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem zgodnie z HIPAA. Używamy środków mających na celu ochronę innych informacji przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Należy zrozumieć, że żaden system przechowywania danych lub transmisja danych przez Internet lub inną sieć publiczną nie może być w 100% bezpieczny.

V. Twoje wybory

Możesz również poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, wysyłając nam e-mail na adres [email protected]. Usuniemy takie informacje, chyba że będziemy zobowiązani do przechowywania informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz odmówić lub wyłączyć pliki cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ każda przeglądarka internetowa jest inna, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez przeglądarkę internetową (zazwyczaj w sekcji „pomoc”). Należy pamiętać, że konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków w celu odrzucenia lub wyłączenia lokalnych obiektów udostępnionych i podobnych technologii. Na przykład lokalne obiekty udostępnione można kontrolować za pomocą instrukcji na stronie Menedżera ustawień Adobe. Jeśli zdecydujesz się odmówić, wyłączyć lub usunąć te technologie, niektóre funkcje Usług mogą nie być już dostępne.

Nie dzielimy się informacjami o ochronie zdrowia ze stronami trzecimi dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego.

VI. Linki i treści stron trzecich

Niektóre Usługi mogą zawierać linki do treści utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności tych stron trzecich, a praktyki informacyjne tych stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności.

VII. Ograniczanie gromadzenia danych

Zrezygnuj. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w przeglądarkach i urządzeniach firm uczestniczących w programach rezygnacji Digital Advertising Alliance lub Network Advertising Initiative, odwiedź odpowiednie witryny internetowe. Możesz także zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą ustawień w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu mobilnym, ale wybór opcji rezygnacji może dotyczyć tylko przeglądarki lub urządzenia, którego używasz, gdy rezygnujesz, więc powinieneś zrezygnuj z każdej przeglądarki i urządzenia, jeśli chcesz wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach dla tych przeglądarek i urządzeń. Jeśli zrezygnujesz, nadal będziesz otrzymywać reklamy, ale mogą one nie być tak istotne dla ciebie i twoich zainteresowań, a twoje doświadczenia z naszymi Usługami mogą ulec pogorszeniu.
Sygnały do ​​not-track i podobne mechanizmy. Niektóre przeglądarki internetowe przesyłają sygnały „do-not-track” do stron internetowych. Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe zawierają i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają transmitować te sygnały, czy też są ich świadomi. Obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały.

VIII. Użytkownicy międzynarodowi

Utrzymujemy informacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji. Korzystając z Usług i przekazując nam informacje, rozumiesz i zgadzasz się, że Twoje informacje mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach znajdujących się poza jurysdykcją rezydenta, a jeśli jesteś rezydentem innego kraju niż Stany Zjednoczone, wyrażam zgodę na przekazywanie takich danych do Stanów Zjednoczonych w celu ich przetwarzania przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

IX. Dzieci

Nie zezwalamy świadomie osobom poniżej 18 roku życia na tworzenie kont umożliwiających dostęp do naszych Usług.

X. Zmiany w polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Po zaktualizowaniu Polityki prywatności poprawimy datę „Data wejścia w życie” powyżej i opublikujemy nową Politykę prywatności. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz Usługi, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.